do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wsteczInf. dla studentów

 
Krajowe Ramy Kwalifikacji
OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA


Zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) dla Szkolnictwa Wyższego osoby, które rozpoczęły studia od roku akademickiego 2012/13, oprócz określonej liczby punktów ECTS, aby ukończyć dany poziom kształcenia muszą zdobyć efekty kształcenia zgodne z KRK oraz obszarem studiowanej wiedzy.

W kształceniu na kierunku CHEMIA głównym celem jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu chemii, oparte na podstawach nauk ścisłych i przyrodniczych. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień chemii. W szczególności, absolwent jest przygotowany do analizowania, przetwarzania i bezpiecznego stosowania substancji chemicznych oraz do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie efektów kształcenia studiów pierwszego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii w praktyce, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień wchodzących w skład nauk chemicznych. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów chemicznych, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznej analizy danych eksperymentalnych. Osiągnięcie efektów kształcenia studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia i studiach podyplomowych. Absolwent, który zrealizował opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego jest przygotowany do nauczania przedmiotu chemia we wszystkich typach szkół. Studenci studiów stacjonarnych drugiego stopnia mogą wybrać dodatkowo moduł kształcenia nauczycielskiego. Moduł obejmuje łącznie 420 godzin (270 godz. zajęć i 150 godz. praktyk), którym przypisano 25 pkt. ECTS. Moduł kształcenia realizowany jest równolegle ze studiami kierunkowymi. Efekty kształcenia osiągnięte w wyniku realizacji studiów kierunkowych i modułu kształcenia nauczycielskiego są zgodne ze "Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela" określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012. poz. 131). Studia na kierunku CHEMIA odbywają się w ramach specjalności powoływanych przez Radę Wydziału Chemii. Niezależnie od rodzaju specjalności, absolwenci uzyskują takie same efekty kształcenia kierunkowego, różniące się jedynie merytoryczną zawartością treści przedmiotów specjalnościowych, do wyboru i dyplomowych.

W kształceniu na międzyobszarowym kierunku OCHRONA SRODOWISKA głównym celem jest wyposażenie absolwenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ochrony środowiska, oparte na podstawach nauk scisłych i przyrodniczych. Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada podstawową interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień związanych z ochroną środowiska. W szczególności absolwent jest przygotowany do analizowania i oceniania skutków środowiskowych najważniejszych procesów zachodzących w przyrodzie, identyfikowania i rozwiazywania podstawowych problemów związanych z ochroną środowiska (wynikających z działania praw natury, działalności człowieka, aspektów prawnych i ekonomicznych) i do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie efektów kształcenia na studiach pierwszego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) zainteresowanych problemami ochrony środowiska, jak również prowadzenia własnej działalnosci gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych. Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębiona wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień związanych z ochroną środowiska. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego analizowania założonych problemów z zakresu ochrony środowiska, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznego analizowania danych dotyczących stanu środowiska pochodzących z różnorodnych źródeł. Osiągniecie efektów kształcenia studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z monitoringiem i ochroną środowiska. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia i studiach podyplomowych. Program kształcenia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) II stopnia jest identyczny z programem kształcenia na studiach stacjonarnych (dziennych) II stopnia pod względem uzyskiwanych kierunkowych efektów kształcenia, przedmiotów, czasu trwania, punktów ECTS. Różni się jedynie wymiarem godzinowym zajęć. Studia odbywają się w ramach opracowanego wspólnie przez Rady Wydziału Chemii, Wydziału Biologii i Wydziału Oceanografii i Geografii programu. Niezależnie od miejsca realizacji przedmiotów dyplomowych, absolwenci uzyskują takie same efekty kształcenia kierunkowego, różniące się jedynie merytoryczną zawartością treści modułów przedmiotów specjalnościowych, do wyboru oraz dyplomowych.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
15.02.2014 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału